Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Auditorské služby » Statutární audit
tisk stranky

Statutární audit

Statutární audit je určen jak pro klienty, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, tak pro klienty, kteří se dobrovolně rozhodnou pro tento způsob ověření účetní závěrky s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. Postavení auditora a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Spolupráci s klienty zahajujeme již v průběhu auditovaného období. Audit je obvykle rozdělen na dvě části (u velkých společností na více částí):

  • předaudit, který je zaměřen především na ověření vnitřního kontrolního systému klienta včetně ověření konkrétních účetních a daňových operací. Ten probíhá obvykle v druhé polovině účetního období. Výsledkem je "Zpráva z předauditu", která je koncipována formou zjištění a doporučení tak, aby případné nedostatky mohly být odstraněny ještě před uzavřením účetního období. 
  • finální audit a závěrečné ověření účetní závěrky, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce. V případě povinného auditu patří mezi součásti auditu rovněž ověření výroční zprávy klienta. Výsledkem je "Zpráva auditora o ověření účetní závěrky" obsahující výrok auditora. Kromě toho jsou klientovi sděleny všechny významné skutečnosti, zjištěné v průběhu ověřování včetně odpovídajících doporučení ve formě "Dopisu vedení účetní jednotky". Tento dopis je interním dokumentem určeným pouze pro potřeby klienta.

Všechny významné skutečnosti a složité problémy jsou řešeny odborným kolegiem naší společnosti. Veškeré připomínky k účetní závěrce jsou konzultovány s odpovědnými pracovníky společnosti a jsou rovněž navrhována opatření k jejich odstranění. Naším heslem je "Nestačí říct, že je něco špatně, ale také proč je to špatně, jaké mohou být důsledky, a co a jak konkrétně udělat, aby to špatně nebylo."

Auditorské ověřování je prováděno pracovním týmem. V jeho čele stojí auditor, odpovědný za komunikaci s klientem a vedení auditorských prací. Počet členů pracovního týmu je dán složitostí úkolu, velikostí ověřované společnosti a očekávaným objemem prací.

Cena statutárního auditu je stanovena individuálně dle dohody s klientem. Výše ceny odráží předpokládaný čas potřebný na provedení auditu a zohledňuje náročnost posouzení účetní závěrky u konkrétního klienta. Prosazujeme spravedlivý přístup ke stanovení ceny, a proto nikdy nevycházíme z ukazatelů, které nemohou postihnout rozsah prací (například obrat společnosti) a které úspěšné společnosti znevýhodňují. Naše odměna se pohybuje v rozsahu cca 12 000 Kč za jeden den dvoučlenného auditorského týmu, strávený u klienta. V této ceně je již zobrazena i samotná příprava na audit (například studium oborových ukazatelů aj.), získávání externích informací (ověřovací dopisy aj.), sestavení zpráv a spisu auditora a konzultace s klientem. Cena auditu v sobě zahrnuje poskytování konzultací v průběhu sestavování účetní závěrky a běžné účetní a daňové poradenství. V rámci smlouvy poskytujeme poradenství po telefonu a e-mail bez nároku na další honorář.

Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt